آغاز دوره سوم رهبری شی در چین؛ نگرانی های فزاینده در واشنگتن


تهران – ایرنا – ارزیابی دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، هم زمان با آغاز دوره سوم رهبری او بر حزب کمونیست، نگرانی های فزاینده ای در واشنگتن در باره در پیش بودن روزگار دشوارتری در روابط تیره دوجانبه، ایجاد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927974/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86