آمادگی میزبانی نشست مشترک دانشگاه های ایران و چین در کشور


تهران- ایرنا- رئیس سازمان امور دانشجویان از آمادگی برای میزبانی نشست مشترک میان دانشگاه های ایران و چین در کشور خبر داد و گفت: ضروری است به سوی روابط راهبردی دو کشور در حوزه علم و فناوری حرکت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184783/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1