آمریکا: وارد رقابت تسلیحات هسته‌ای با روسیه و چین نخواهیم شد


نیویورک- ایرنا- جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا ادعا کرد که ایالات متحده وارد رقابت تسلیحاتی هسته‌ای با روسیه و چین نخواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129780/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF