آن را سفت یا تعمیر کنید

علاوه بر این میل لنگ باید با نهایت دقت متعادل گردد تا از ارتعاشات آن که در اثر وزن خارج از مرکز لنگ به وجود می آید جلوگیری به عمل آید. در جایگاههای سوخت، پمپهای دیزل به وضوح مشخص شدهاند. در پیشرانههای بنزینی برای خاموشکردن خودرو با چرخاندن سوئیچ خودرو، جریان الکتریکی به شمعها برای جرقهزنی قطع میشود و درنتیجه، خودرو خاموش میشود. در این زمینه واحد مرکزی پس از تشخیص هوای سرد، زمان تزریق سوخت به داخل سیلندر را در لحظهی استارت بهتأخیر میاندازد تا هوا کمی بیش از حالت نرمال متراکم شود و درنتیجه، دمای آن بهحد مناسب اشتعال خودبهخودی برسد.

پیشرفت بیشتر موتورهای دیزل، تا توسعه سیستمهای پیشرفته تزریق سوخت در دهه 1930 طول کشید. در پیشرانههای دیزلی دیگر خبری از شمع نیست و برای خاموشکردن خودرو باید بهنحوی جریان سوخت به محفظهی احتراق متوقف شود. این اعداد نشان میدهد در پیشرانههای دیزلی هوا تا حد زیادی متراکم میشود و فشار آن افزایش مییابد و درنتیجه، دمای هوا تا اندازهای افزایش مییابد که بتواند سبب اشتعال خودبهخودی گازوئیل شود. این نسبتها بیانگر نسبت حجم محفظهی احتراق در بزرگترین گنجایش به کوچکترین گنجایش است. در پیشرانهی بنزینی در هر بار مکش باتوجهبه وضعیت دریچهی گاز، حجم متفاوتی هوا وارد سیلندر میشود؛ اما در پیشرانهی دیزلی همواره حجم هوای ورودی ثابت است و تنها ازطریق دریچهای بازوبستهشونده کنترل میشود. به طور خلاصه، موتور های دیزلی چون در شرایط سخت تری قرار دارند نیاز به روغن هایی با افزودنی بیشتر دارند. موتور برق دیزلی بخاطر مقاومت آلیاژ چدن که در بدنه آن استفاده شده، نسبت به موتور برق های بنزینی، مقاوم تر است. همانطورکه قبلا بیان شد، در پیشرانههای دیزلی میزان هوای ورودی به محفظهی احتراق همواره ثابت است. روغن موجود در محفظه روغن زیاد است. پمپ آب DM100/00 دارای ترموستات حراراتی (OVERLOAD) بوده که در صورت قطعی آب و یا ایجاد گرمای زیاد در موتور بصورت اتوماتیک پمپ خاموش می شود .

خودروهای بنزینی و دیزلی مشابه هم هستند و هر دو از موتورهای احتراق داخلی استفاده می کنند. در پیشرانههای دیزلی برای روشنکردن خودرو، موتور الکتریکی هوا را درون محفظهی سیلندر متراکم میکند تا با ورود سوخت عمل احتراق انجام شود. در پیشرانهی دیزلی بیشترِ اجزا با پیشرانههای بنزینی مشترک است و بهطور دقیق عملکردی مشابه پیشرانههای بنزینی دارند. هر لیتر گازوئیل درمقایسهبا بنزین انرژی بیشتری تولید میکند؛ بههمیندلیل، خودروهای دیزلی با ظرفیت باک و شرایط یکسان، برد حرکتی بیشتری دارند. نمونههای اولیهی پیشرانهی درونسوز، درست مشابه موتورهای بخار بازدهی کمی داشتند؛ بهطوریکه فقط حدود ۱۰درصد از انرژی سوخت صرف بهحرکتدرآوردن وسیلهی نقلیه میشد و بقیهی انرژی بهصورت گرمای بیاستفاده هدر میرفت. موتورهای بنزینی معمولا از کاربراتور استفاده می کننده که هوا و سوخت را قبل از ورود به داخل سیلندر مخلوط میکند یا دریچه تزریق سوخت دارند که فقط سوخت را پیش از مرحله مکش می پاشد (بیرون سیلندر). سپس، سوخت درون محفظهی سیلندر تزریق و بهدلیل دمای زیاد هوای فشردهشده، مخلوط سوخت و هوا خودبهخود شعلهور میشود. میل لنگ یک قطعه ریختگی یکپارچه از آلیاژ فولاد می باشد که با عملیات حراراتی و چکش کاری تهیه می شود و دارای استحکام مکانیکی قابل توجهی است، میل لنگ باید به اندازه کافی محکم باشد تا بتواند ضربه هایی را که در زمان احتراق به پیستون وارد می شود بودن پیچش زیاد تحمل نماید.

تفاوت بین موتور استوارت و موتور دیزل امروزی در نیاز آن به منبعی جداگانه برای گرمایش سیلندر یک موتور سرد به منظور استارت زدن بود. هوا در داخل سیلندر بیشتر متراکم میشود در نتیجه گرمای زیادی ایجاد شده، که به روشن شدن موتور کمک میکند.موتورهای کوچک و موتورهای که کنترل کامپیوتری پیشرفته ندارند از گرمکن برای حل این مشکل(روشن شدن در هوای سرد) استفاده میکنند.البته تنها تفاوت بین موتورهای دیزلی و موتورهای بنزینی دلایل مکانیکی نیست، بلکه از لحاظ سوخت مصرفی شان نیز دارای تفاوت هستند. در حالیکه نسبت تراکم موتورهای دیزلی 14:1 به بالا مثلا 25:1 است. گرانروی و یا همان ویسکوزیته روغن در درجه حرارت های بالا و پایین با یکدیگر متفاوت است .یک دیزل در ابتدای روشن شدن دارای درجه حرارت پایین میباشد و در این حالت روغن دارای گرانروی بالا بوده و به سختی در در منافذ و کانالهای درونی دیزل جریان می یابد .با گرم شدن دیزل ،روغن نیز گرم شده و گرانروی آن پایین می آید. این قطعه با استفاده از سنسور روغن کنترل می شود و اگر این فشار کاهش پیدا نماید، موتور ژنراتور خاموش می شود تا از وارد شدن آسیب به دستگاه جلوگیری نماید.

این روغن برای خودروهای دیزلی مدل 2004 به بعد تولید میشود چرا که به این خودروها مجهز به سیستم کنترل آلودگی (EGR) هستند. این بستگی به این دارد که آیا فیلتر می تواند به اندازه کافی سوخت را به پمپ منتقل کند ، که باعث می شود موتور احتراق داخلی در سرما به راحتی شروع شود. در سال ۱۸۹۰ میلادی آکروید استوارت حق امتیاز ساخت موتوری را دریافت کرد که در آن هوای خالص در سیلندر موتور متراکم میگردید و سپس (به منظور جلوگیری از اشتعال پیشرس) سوخت به داخل هوای متراکم شده تزریق میشد، این موتورهای با فشار پایین بودند؛ و برای مشتعل ساختن سوخت تزریق شده از یک لامپ الکتریکی یا روشهای دیگر در خارج از سیلندر استفاده میشد. پیش از ابداع پیشرانهی دیزلی، مهندس آلمانی، نیکولاس آگوست اتو، در سال ۱۸۷۶ پیشرانهی درونسوز بنزینی را ابداع کرد. انژکتور در موتور دیزل از اجزای بسیار پیچیده ای تشکیل شده است و موضوع بسیاری از آزمایشات بزرگ بوده است . این دیزل ژنراتور تشکیل شده از موتور دیزل پرکینز (موتور سازان تبریز) مدل 4.244MN کوپله شده با ژنراتور استمفورد پاور مدل SLG224D نیز می باشد.

یعنی اگر پمپ روغن به درستی کار نکند، می تواند به دستگاه آسیب وارد کرده و یا به کلی سبب از کار افتادن دستگاه گردد. استفاده از روغن در موتورهای مکانیکی آنقدر مهم است که اگر وجود نداشته باشد باید قید دستگاه خود را بعد از مدت کوتاهی کار کردن بزنیم؛ اگر روغن موتور در گیج روغن وجود نداشته باشد یا سطح آن کم باشد ممکن است همان دو سه دقیقه اولی که موتور بدون روغن کار میکند شاهد شاتون زدن دستگاه باشیم یا اگر موتورها از کیفیت خیلی بالایی برخوردار باشد حداکثر تا دو ساعت کار کردن شاهد تغییراتی در موتور خواهیم بود که احتمالا تا سوختگی موتور نیز پیش میرود. و در قیاسی دیگر ممکن است دود مشاهده شده نشانه­ای از آغاز فاجعه­ای باشد که می­تواند هزینه­ های هنگفتی را ایجاد نماید. لیکن در هر دوی این موتورها چهار عمل اصلی انجام می گردد که عبارتند از مکش یا تنفس، تراکم یا فشار، کار یا انفجارو تخلیه دود اما برحسب نوع موتور دیزل ممکن است این مراحل مجزا و یا به صورت توام انجام گیرند. مانند واحدهای بنزینی ، دیزل ها نیز دارای دو نوع اصلی دو زمانه و چهار زمانه هستند. اکنون این سیستم درحال منسوخشدن است و نسلهای جدید پیشرانههای دیزلی به واحدهای کنترلی هوشمندی مجهز شدهاند که دادهها را از حسگرهای تعبیهشده دریافت میکنند و باتوجهبه دادهها، بخشهای مختلف خودرو را کنترل میکنند.

برای حل این مشکل مهندسان درون محفظهی سیلندر از المنتهای الکتریکی استفاده میکنند که سبب گرمشدن هوای سرد میشوند. را پخش میکند که برای محیط زیست آلاینده محسوب میشوند. شما می توانید برای کسب اطلاعات از قیمت و مدل ها به وب سایت این فروشگاه مراجعه کرده و خرید خود را با اطمینان خاطر از اصالت کالا و گارانتی بصورت اینترنتی انجام دهید. ژنراتورهای دیزلی جدای از استفاده بسیار آنها در صنایع، برای رفع نیازهای کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شده اند. در این بخش ما برخی از گزینه ها را که به شما در انتخاب بهترین روغن موتور دیزلی کمک می کنند مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و برای ارزیابی بهتر مزایا و معایب چند محصول را ارائه خواهیم داد. بهدلیل آنکه گازوئیل پس از تراکم هوا به محفظهی سیلندر تزریق میشود، باید بهنحوی آشفتگی جریان گازوئیل افزایش یابد تا اختلاط سوخت و هوا به بهترین شکل انجام شود. نازل های خنک کننده پیستونی روغن موتور را به سمت انتهای پیستون هدایت می کنند تا پیستون را خنک کنند و علاوه بر این، این نازل ها برای پین پیستون، نقش روانکاری را دارند.

در همین سال و به موازات اختراعات جدید استوارت، هنری بارتون (Thomas Henry Barton)، در کارخانه Hornsby به جایگزینی حباب داغ با سرسیلندر پرداخت که با این اختراع جدید نیازی به پیش گرمایش هوا نبود و این موتور قادر به تامین 6 ساعت کاری بود. رادلف دیزل (Rudolf Diesel) در حالی پروسه اختراعات خود را در سال 1983 شروع کرد که استورات به مراحل تحقیق و توسعه موتورهای خود پایان می بخشید. این پیشرفت تا پایان جنگ جهانی دوم برای مدتی کند بود. نسبت تراکم در موتور برق های بنزینی در هر مکانی بین ۸ تا ۱۲است در صورتی که این نسبت برای موتور برق های دیزلی بین ۱۴ تا ۲۵ می باشد که نشان دهنده این است که موتور های دیزلی نسبت به موتورهای بنزینی از کارایی بیشتری برخوردار هستند. نسبت تراکم بالای موتورهای دیزلی منجر به بهتر شدن بازده می شود. معلوم می شود گزینه بهینه زمستان گرم شدن از 5 تا 10 دقیقه بسته به درجه حرارت در فضای باز خواهد بود. همچنین در فصول سرد سال، بهدلیل گرانرَوی زیاد گازوئیل و توانایی این سوخت برای جذب آب، احتمال یخزدن آن در خطوط سوخترسانی خودرو افزایش مییابد.

علاوهبر آنچه ذکر شد، میللنگ، میل بادامک، یاتاقانها و سایر اجزای پیشرانههای دیزلی نیز درمقایسهبا پیشرانههای بنزینی توان تحمل شرایط کاری سختتر را دارند. در سال ۱۸۷۸، رودولف دیزل، مهندس و مخترع آلمانی، به دبیرستان پلیتکنیک آلمان راه یافت که مشابه کالج مهندسی در سایر نقاط دنیا بود. در سال 1885، هربرت آکروید استوارت (Herbert Akroyd Stuart)، مخترع انگلیسی، به بررسی امکان استفاده از روغن پارافین که شباهت بسیاری به سوخت دیزل امروزی داشت، در موتور پرداخت. وی مهندس حرارتی آلمانی و مخترع موتور احتراق داخلی بود که به افتخار وی “موتور دیزل” نام گرفت. امروزه برخی از موتورهای CAT از جمله سری 400 توسط پرکینز تولید و با نام تجاری CAT به بازار عرضه می شوند. بنابراین عمل احتراق در محفظه احتراق جداگانه ای به نام بخارکننده یا hot bulb (حباب داغ) که بر روی سر سیلندر سوار شده و سوخت در داخل آن اسپری می شد، صورت می گرفت.

در این روش، گازوئیل ابتدا به محفظهای کوچک و گِردی وارد میشود که در اصطلاح محفظهی پیشاحتراق نام دارد. برای افراد تحت آموزش شاید کمی عجیب باشد که موتورهای دیزل بزرگ بر اساس سیکل دو زمانه کار میکنند.اگرشماتجربه ای در زمینه موتورهای بنزینی دو زمانه داشته باشید قطعا دیده اید که آلایندگی این موتورها به مراتب بیشتر از موتورهای چهار زمانه بنزینی است.دلیل این امرروغنی است که برای روغنکاری یاتاقانهای موتور به مخلوط سوخت و هوا اضافه میشود.ای روغن باعث میشود احتراق کامل صورت نگیرد و مقداری از بنزین بصورت نسوخته از راه اگزوز خارج شود و باعث آلودگی هوا شود. این پیشرانهی چهارزمانه براساس چرخهی اتو ابداع شده بود که امروزه نیز اساس عملکرد اکثر پیشرانههای درونسوز است. تولیدکنندگان روانکاوها و روغن ها بر اساس استانداردهای SAEو API روغن های مختلفی را برای کاربردهای گوناگون تولید میکنند و مصرف کنندگان باید توجه کنند که مشخصات روغن مصرفی با مشخصات فنی موتور و دیزل آنها هماهنگ باشدجموعه صنعتی کاشانی جهت دستگاههای دیزل ژنراتور جدید ، روغن موتور بهران توربو دیزل را پیشنهاد میکند. نیاز به داشتن قدرت بالا در کنار تراکم بالای موتورهای دیزل، منجر به افزایش حجم و اندازه آنها نسبت به موتورهای دیزلی شد و نیاز به داشتن بلوک و ساختمان قویتر را در آنها لازم میکرد.

این روغن موتور توسط کشورهای مختلفی تولید و در بازارهای جهانی برای استفاده خودرو داران عرضه میشود و قطعا برند تولیدی آن تاثیر زیادی در جذب مشتریان دارد. در خلال سال های 1984 تا 1985، وی اختراع خود را برای ثبت در بسیاری از کشورها ارجاع می داد تا اینکه اولین موتور دیزل خود را در کشورهای اسپانیا، فرانسه و بلژیک در دسامبر 1894 به ثبت رساند و در سال 1895 و 1898 به ترتیب موفق به ثبت آن در کشورهای آلمان و ایالات متحده شد. در سال 1982، و تنها یک سال پیش از ثبت موتور دیزل، استوارت مدل جدیدی از موتورهای خود را ارائه نمود که به منبع گرمایشی اضافی نیاز نداشتند. تفاوت دیگر پیشرانههای دیزلی و بنزینی در میزان مکش هوا به داخل سیلندر است. در موتور های دیزلی در هنگام سرما بهتر است از هیتر ها یا گرمکن های مخصوص گرم کردن گازوئیل استفاده شود ، زیرا احتمال یخ زدن سوخت در زمستان و روشن نشدن موتور وجود دارد.

فروشگاه مرکزصنعت پخش کننده انواع پمپ های کشاورزی با بهترین کیفیت و قیمت ها جهت سفارش از طریق سایت مرکزصنعت با ما سایت araddiesel در ارتباط باشید. این پمپ برای سیستم های آبرسانی مسکونی و آپارتمانی و همچنین مصارف صنعتی و کشاورزی مناسب می باشد . شکل این محفظه بهگونهای طراحی شده که سبب آشفتگی جریان گازوئیل میشود تا بتواند به بهترین شکل با هوا مخلوط شود. وسایل نقلیه دیزلی همیشه از بهترین شهرت برخوردار نبوده اند. به گزارش خودروتک، در دنیای خودروهای امروزی، پیشرانههای بنزینی و دیزلی جایگاه ویژهای دارند و هریک سهم درخورتوجهی از صنعت خودروسازی را دراختیار دارند. تعداد اتمهای کربن در این سوخت بیشتر از بنزین است و معمولا با فرمول شیمیایی C14H30 شناخته میشود.