ابراز نگرانی دیپلمات های ارشد گروه ۷ درباره بحران انسانی غزه
تهران- ایرنا – یوکو کامیکاوا وزیر امورخارجه ژاپن گفت وزیران امورخارجه گروه ۷ اعلام کردند شرایط انسانی در نوار غزه باید بهبود یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85262300/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%87