اتصال افعانستان به کمربند-جاده چین؛ آیا رویای طالبان محقق می شود؟


تهران- ایرنا – وزارت صنعت و تجارت افغانستان از علاقمندی این کشور برای اتصال به چین از طریق گذرگاه واخان یا کمربند-جاده چین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153924/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C