ادعای آمریکا: کره شمالی یک هزار کانتینر تسلیحات و مهمات به روسیه منتقل کرده است
تهران-ایرنا-کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که کره شمالی بیش از یک هزار کانتینر تجهیزات نظامی و مهمات به روسیه تحویل داده است تا در جنگ آن با اوکراین استفاده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257352/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87