اروپا بزرگترین خریدار صفحات خورشیدی ساخت چین


تهران- ایرنا – داده‌های گروه صنعتی داخلی چین نشان می دهد این کشور رکورد جدیدی در صادرات صفحات خورشیدی در سال ۲۰۲۲ به اروپا داشته و این قاره مهم ترن مشتری صفحات خورشیدی ساخت چین بوده به حدی که بیش از 50 درصد صادرات این محصول چین، روانه اروپا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035778/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86