استاد دانشگاه تهران عضو هیات امنای مرکز جهانی چین شناسی شد


تهران – ایرنا – نخستین مرکز بین المللی چین شناسی با حضور چین شناسان کشورهای مختلف در پکن و معرفی اعضای این مجموعه افتتاح شد و در جریان این نشست دکتر حامد وفایی، استاد زبان و ادبیات چینی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران ضمن ایراد سخنرانی در این نشست به عنوان یکی از اعضای هیات امنای این مجموعه معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162994/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF