استقرار واحدهای موشکی جدید کره شمالی در میانه بحران غذا


تهران- ایرنا – رسانه دولتی کره شمالی از راه اندازی واحد نظامی جدید خود با آزمایش موشک جدید بالستیک قاره پیما خبر داد. این در حالی است که وزارت اتحاد دو کره در سئول از کمبود مواد غذایی در کره شمالی خبر می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031178/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7