افزایش بودجه دفاعی شرق آسیا در پی افزایش تنش‌ها آمریکا میان چین
تهران- ایرنا- با افزایش تنش‌ها میان آمریکا و چین در شرق آسیا، کشورهای این منطقه بودجه‌های دفاعی خود را افزایش داده اند؛ در این میان، بهانه این رویکرد برای متحدان آمریکا در این منطقه «افزایش ظرفیت قدرت» پکن و تلاش برای ایجاد «نوعی موازنه» عنوان می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85386511/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86