افزایش فشار آمریکا برای ممانعت از فروش نفت ایران


تهران- ایرنا- رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که واشنگتن فشار به چین برای توقف واردات نفت ایران را افزایش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008185/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86