افزایش یارگیری چین در حیاط خلوت آمریکا؛ سفارت هندوراس در پکن افتتاح شد


تهران- ایرنا – در ادامه گسترش مناسبات و روابط سیاسی و اقتصای چین با کشورهای حوزه آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی که زمانی حیاط خلوط واشنگتن نامیده می شد، سفارت هندوراس در پکن همزمان با سفر شش روزه رئیس جمهوری این کشور به چین افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136569/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86