الجزیره: شماری از مقام های بلندپایه، رئیسی را در سفر به چین همراهی می کنند


تهران – ایرنا – شبکه الجزیره روز دوشنبه نوشت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به همراه هیات بزرگی شامل مقام های بلندپایه ای مانند رئیس بانک مرکزی و نماینده این کشور در مذاکرات هسته ای، برای نخستین دیدار رسمی عازم چین شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029257/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C