امضای بیش از ۱۲۰۰ قرارداد همکاری بین چین و اعراب در ۱۰ سال اخیر
تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به آغاز فعالیت ششمین نمایشگاه چین و کشورهای عربی، گفت: در ۱۰ ساله اخیر بیش از یکهزار و ۲۰۰ قرارداد همکاری بین چین و کشورهای عربی امضای شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236297/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1