بازگشت سه فضانورد چینی به زمین از ماموریت فضایی شش ماهه


تهران- ایرنا- فضاپیمای شنژو-۱۴ چین و سه خدمه آن بعد از ماموریتی ۶ ماهه در منطقه خودمختار مغولستان داخلی چین فرود آمدند و شرایط جسمی و حال عمومی هر سه نفر خوب گزارش شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961102/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87