برگزاری روز فرهنگی ایران در دانشگاه ماهیدول تایلند


تهران – ایرنا – مراسم ” روز فرهنگی ایران ” با حضور دانشگاهیان تایلند و به همت رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در دانشگاه ماهیدول تایلند برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201162/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF