بنا بر نتایج یک نظرسنجی؛ مردم ژاپن با ارائه بسته کمکی جدید به اوکراین مخالف هستند
تهران- ایرنا- نتایج یک نظرسنجی حکایت از مخالفت مردم ژاپن به ارائه بسته کمکی جدید دولت این کشور به اوکراین دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85386131/%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87