بیش از ۶۰ افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی هم تمرد کردند


تهران – ایرنا – در ادامه تمرد شماری از افسران و نیروهای ذخیره به ویژه خلبانان و واحدهای کوماندو و سایبری در کنار پزشکان نظامی علیه لایحه جنجالی تغییرات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی، بیش از ۶۰ افسر بخش اطلاعات نظامی ارتش این رژیم موسوم به (امان) نیز در اعتراض به این لایحه از ادامه کار داوطلبانه در قالب نیروهای ذخیره دست کشیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186291/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF