تایوان تا سال ۲۰۲۷ دو زیردریایی جدید مستقر می کند


تهران- ایرنا – مشاور امنیت تایوان ابراز امیدواری کرد تا سال ۲۰۲۷ دو زیردریایی جدید داخلی در راستای افزایش قدرت بازدارندگی مستقر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238131/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B7-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF