تایوان نخستین زیردریایی بومی خود را رونمایی کرد
تهران- ایرنا – چین تایپه از نخستین زیردریایی بومی خود به نام “نارواهال” را در شهر بندری جنوبی “کائوسیونگ” و در بحبوحه تنش ها با چین در تنگه تایوان رونمایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242464/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF