تشکیل دولت فراگیر، خواسته سازمان همکاری شانگهای از طالبان


تهران- ایرنا- وزاری خارچه هند، روسیه و پاکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با هدف حمایت از حقوق زنان در افغانستان تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102990/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86