تقابل نیروی دریایی چین و ژاپن در دریای چین شرقی
تهران- ایرنا- کشتی‌های گارد ساحلی چین و ژاپن در بخش شرقی دریای چین، جایی که جزایر مورد مناقشه دو کشور قرار دارد با یکدیگر روبه‌رو شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261653/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C