"تنبیه سخت" کره شمالی، نخستین وعده نامزد تصدی وزارت دفاع کره جنوبی
تهران- ایرنا – نامزد تصدی وزارت دفاع کره جنوبی وعده داد “مجازاتی سخت ” برای کره شمالی در پی اقدامات تحریک آمیز نظامی در پیش است و هشدار داد در صورت حمله اتمی، کره شمالی به پایان خواهد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240246/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%87