تهدید پکن به اقدام متقابل علیه انجام تست کووید-۱۹ از مسافران چینی


تهران-ایرنا- پکن انجام تست کووید-۱۹ توسط دیگر کشورها از مسافران چینی را غیرقابل قبول خواند و تهدید کرد، کشوری که به این اقدام (آزمایش کرونا از چینی‌ها) دست بزند با عمل متقابل مواجه خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988475/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86