توصیه چین به ژاپن و کره: اصالت آسیایی را حفظ کنید/ با رنگ کردن مو، غربی نمی شوید


تهران- ایرنا – دیپلمات ارشد چینی در میانه افزایش تنش میان این کشور و ژاپن و کره جنوبی به عنوان متحدان آسیایی آمریکا، دو کشور همسایه را به تقویت ” استقلال استراتژیک ” از غرب و همکاری با پکن در راستای احیای آسیا ترغیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160862/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86