حمایت چین و فرانسه از مذاکرات برای رفع تحریم‌های ایران


تهران-ایرنا- چین و فرانسه در بیانیه مشترکی از مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک برای رفع تحریم‌های ایران حمایت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076216/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86