دستگیری مقام اماراتی در کره جنوبی بخاطر تعرض به یک زن


تهران – ایرنا – مقامات کره جنوبی یک مقام اماراتی را به اتهام تعرض به یک کارمند زن کره ای دستگیر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972286/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86