دیدار وزاری امور خارجه گروه چهارجانبه کواد با محوریت چین و روسیه


تهران- ایرنا- وزاری امورخارجه گروه چهارجانبه کواد ضمن دیدار در هند در خصوص افزایش حضور نظامی چین و حمله روسیه به اوکراین دیدار و بر سر حفظ نظام بین الملل گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046064/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87