رئیس تایوان خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز با چین شد
تهران- تسای اینگ ون رئیس تایوان سه‌شنبه گفت که تایوان خواهان «همزیستی مسالمت‌آمیز» با چین و تعامل آزاد میان مردمان دو سوی تنگه تایوان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253299/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF