رئیس جمهوری آمریکا قرارداد شراکت راهبردی با ویتنام امضا می کند


تهران- ایرنا – جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در میانه ماه سپتامبر(شهریور) و در سفر رسمی به ویتنام قرار است توافق شراکت استراتژیک با این کشور آسیای جنوب شرقی امضا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203103/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF