رئیس جمهوری چین: از آرمان مردم فلسطین قاطعانه دفاع می‌کنیم


تهران- ایرنا – «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین تاکید کرد کشورش همواره و قاطعانه از مردم فلسطین به خاطر اعاده حقوق ملی مشروع شان حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957337/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85