رشد ۲۷ درصدی حمل ونقل ریلی چین به اروپا


تهران-ایرنا- شرکت راه آهن چین اعلام کرد: حمل و نقل ریلی چین به اروپا نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183569/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7