رشد ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در نیمه اول سال ۲۰۲۳


تهران- ایرنا – براساس داده های دفتر ملی آمار چین تولید ناخالص داخلی این کشور در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۳ رشدی ۵.۵ درصدی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172165/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3