رهبر اکثریت سنای آمریکا وارد چین شد


تهران-ایرنا- «چاک شومر» رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا برای دیدار با مقامات چینی وارد چین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249988/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF