روابط چین و آفریقا روی ریل توسعه


تهران- ایرنا – روابط چین و آفریقا با هدایت شی جینپینگ رئیس جمهوری چین تقویت شده که نشانگر ابتکارات متعددی است که نفع هر دو طرف را در راستای آینده ای مشترک تامین می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164154/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87