روسیه واردات غذاهای دریایی ژاپن را ممنوع می‌کند
تهران – ایرنا – روسیه به دنبال رهاسازی پساب رادیواکتیو نیروگاه هسته ای فوکوشیما به اقیانوس، در اقدامی پیشگیرانه واردات غذاهای دریایی ژاپن را ممنوع می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260036/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF