ریاض پنجشنبه میزبان رئیس جمهور چین/ نشست با سران عرب در دستور کار


تهران – ایرنا- منابع خبری از سفر رئیس جمهور چین به عربستان در پنجشنبه این هفته خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962446/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1