زاکانی: طرح «یک پهنه، یک راه» انگیزه جدیدی بر توسعه روابط ایران و چین ایجاد کرده است


تهران-ایرنا- «علیرضا زاکانی» شهردار تهران در خصوص طرح «یک پهنه، یک راه» خاطرنشان کردکه این ایده انگیزه جدیدی بر توسعه روابط ایران و چین ایجاد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85268969/%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86