زمین لرزه ۵.۴ ریشتری جزایر میندانائو فلیپین را لرزاند


تهران – ایرنا – مرکز لرزه نگاری اروپا – مدیترانه گزارش داد، زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین ” ریشتر” روز دوشنبه جزیره میندانائو فیلیپین را لرزاند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048780/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DB%B5-%DB%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF