سانحه دریایی چین و تایوان؛ آیا راهبرد پکن ترجیح دیپلماسی بر درگیری است؟
تهران- ایرنا- به تازگی یک قایق ماهیگیری چینی حین تعقیب توسط گارد ساحلی تایوان در آب‌های منطقه غرق شد، اما واکنش محدود و به گفته رسانه‌ها «خلاف انتظار» پکن، این سوال را مطرح کرد که آیا این رویکرد از برتری دیپلماسی بر درگیری در راهبرد آینده چین حکایت دارد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85389036/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C