سایه روشن‌های آسیا در ۲۰۲۲


تهران- ایرنا – روز گذشته آخرین برگ از تقویم سال ۲۰۲۲ هم ورق خورد؛ سالی پر فراز و نشیب برای مردم گوشه و کنار جهان که آسیایی ها هم استثنا نبودند. سالی متاثر از تبعات گسترده جنگ اوکراین، ادامه آثار مخرب شیوع کرونا، تبعات ویرانگر تغییرات اقلیمی، ترور، تشدید مشکلات اقتصادی و انرژی و البته فرصت هایی برای دیپلماسی.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980628/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2