سفیر چین: رسانه های غربی چهره مخدوشی از حقوق بشر را نشان می‌دهند


مشهد-ایرنا- سفیر جمهور خلق چین در ایران گفت: رسانه های غربی در حال نشان دادن چهره مخدوشی از حقوق بشر در چین و ایران هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061008/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF