سفیر چین: پکن و پاریس تضاد منافع ندارند


سفیر چین در پاریس در گغت وگو با روزنامه نوول دواروپ فرانسه می گوید که هرچند روابط چین و فرانسه با مشکلاتی روبه رو به بوده اما منافع و همکاری های مشترک دو طرف می تواند صلح و ثبات جهانی را تقویت کند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85074365/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF