ششمین نمایشگاه اکسپو چین و کشورهای عربی برگزار می شود


تهران -ایرنا -وزارت بازرگانی چین با صدور بیانیه‌ای از برگزاری ششمین نمایشگاه اکسپو چین و کشور های عربی در شهر ینچوان چین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186304/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF