صادرات چین به کره شمالی افزایش یافت


تهران – ایرنا – داده های منتشرشده از سوی گمرک چین نشان می دهد صادرات چین به کره شمالی در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116257/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA