صندوق بین المللی پول: سال جدید برای اقتصاد جهانی سخت خواهد بود


تهران – ایرنا – رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: سال ۲۰۲۳ برای بخش بزرگی از اقتصاد جهانی، سال سختی خواهد بود زیرا موتورهای اصلی رشد جهانی – آمریکا، اروپا و چین – همگی با وضعیت نامطلوبی مواجه خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986260/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF