طالبان عکاس خبرگزاری تسنیم را بازداشت کرد


تهران – ایرنا – «محمدحسین ولایتی» عکاس و تدوینگر خبرگزاری تسنیم توسط گروه طالبان در افغانستان بازداشت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207263/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF