عربستان تا سال ۲۰۳۰ میزبان ۴میلیون گردشگر چینی می شود


تهران-ایرنا- «هایفا آل سعود» معاون وزیر گردشگری عربستان سعودی تاکید کرد درجهت گسترش گردشگران چینی در عربستان، سطح خدمات شرکت های خدمات گردشگری خود را ارتقاء می دهد و زیر ساخت های مناسبی برای پرداخت های مالی ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243313/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B4%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF