غفلت بیانیه گروه ۲۰ از مساله فلسطین اعتراض کشورها را به دنبال داشت


تهران – ایرنا – سخنگوی مجلس نمایندگان اندونزی و همتایان او از ترکیه، چین، آفریقای جنوبی و روسیه امروز یکشنبه نسبت به عدم اشاره به مساله فلسطین در بیانیه اخیر گروه ۲۰ اعتراض کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259126/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84